GedHTree HomepageIndex GedHTree HomepageIndex
 Mathias Larsen Holm
 b.1726 of Nakskov, Maribo, Denmark
 d.1759 Nakskov, Maribo, Denmark
 Lars Mathiasen Holm Wiberg
 b.1756 Nakskov, Maribo, Denmark
 d.1833 Nakskov, Maribo, Denmark
 Maren Mortensen
 b.1730 of Nakskov, Maribo, Denmark
 d.1782 Nakskov, Maribo, Denmark